جستجو

شرح وظایف

 • تهيه طرح هاي لازم براي توسعه و گسترش خدمات فني، بهبود سيستم‌ها، توسعه شبکه‌ها و بهنگام‌‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي
 • مطالعه،‌ طراحي و استقرار طرح جامع اطلاع‌رساني متناسب با نيازهاي واحدهاي مختلف وزارتخانه
 • توسعه فناوري هاي اداري نوين و طراحي اجراي برنامه هاي تحقق دولت الكترونيك
 • برنامه ريزي به منظور تعمير و نگهداري تجهيزات سخت افزاري و اتّخاذ تمهيدات لازم به منظور اجراي مؤثّر آن
 • تهيه و تدوين برنامه جامع نيروي انساني از جمله بهسازي ترکيب نيروي انساني، جذب و نگهداري نيروي انساني، ارتقاء مهارت و کارآيي و نيز تهيه آمارهاي مورد نياز به صورت موردي و ادواري
 • بررسي و مطالعه مستمر ساختار تشکيلاتي اعم از نمودارها، تشکيلات تفصيلي و تدوين شرح وظايف در انطباق با امور محوله
 • مطالعه، بررسي و اظهار نظر در خصوص نظام هاي استخدام، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظاير آن
 • راه اندازي، نظارت و پشتيباني سيستم هاي مكانيزه و شبكه هاي اطّلاع رساني مورد نياز بررسي و اقدام براي استفاده بهينه از فناوري هاي نوين و بهبود سيستم هاي آمار و اطلاعات
 • بهره گيري از تجهيزات سخت افزاري و امكانات نرم افزاري
 • احصاء فرم هاي تکميل شده و مستندات آنها و ارائه به شورا يا کميسيون هاي تحول اداري وزارتخانه
 • بررسي برگه هاي تکميل شده و تطبيق آنها با عملکرد واقعي جهت ارائه به شوراي تحول اداري
 • مهندسي مجدد فرآيندها، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روش هاي انجام كار وزارتخانه و مستند سازي آنها
 • تدوين و اجراي برنامه هاي لازم جهت ارتقاء سطح رضايت مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
 • تدوين نظام نامه پيشنهادات به منظور بهره گيري از دانش و تجربيات كاركنان در مراحل تصميم سازي و تصميم گيري
 • طراحي برنامه جامع نوسازي و تحول اداري وزارتخانه در چارچوب ضوابط، مقررات و برنامه هاي مصوب با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذيربط و تقويت مشارکت کارکنان با رويکرد مهندسي مجدد
 • بررسي و مطالعه برنامه ها، فعاليت ها و ظرفيت هاي بالقوه واحدهاي تابعه و وابسته و پيگيري و هدايت برنامه هاي تحول اداري آنها در اين حوزه جهت ارائه گزارشات ادواري به وزیر
 • بررسي و برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در واگذاري وظايف و اختيارات به واحدهاي استاني وزارتخانه با حفظ جايگاه نظارتي حوزه مرکزي
 • نظارت بر روش هاي انجام كار واحدهاي وزارتخانه به منظور حذف تشريفات و مراحل زائد فعاليت ها و ايجاد سرعت و صحت بيشتر در جريان امور با تأكيد بر بهره گيري از روش ها و تكنولوژي هاي نوين
 • مطالعه و استقرار نظام هاي نوين مديريت و فرهنگ سازي براي تحقق تحول اداري در سطح وزارتخانه و واحدهاي استاني
 • مطالعه و بررسي زمينه هاي توسعه مشارکت بخش غير دولتي و کاهش تصدي دولت در اجراي ضوابط مربوط
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر اجراي طرح هاي نظام اداري خودکار (اتوماسيون اداري)
 • نظارت بر حسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي و بررسي ميزان اثربخشي آنها
 • ايفاي وظايف دبيرخانه شوراي تحول اداري و كميسيون هاي مربوطه در ارائه و تنظيم صورتجلسات، ابلاغ و پيگيري مصوبات و بايگاني اسناد مربوط و نظارت بر حسن اجراي آنها
 • طراحي تشکيلات و بهبود ساختارهاي وزارتی
 • بررسي و مطالعه مستمر ساختار تشکيلاتي اعم از نمودارها، تشکيلات تفصيلي و تدوين شرح وظايف در انطباق با امور محوله
 • نظارت بر اجراي قوانين و مقررات استخدامي و طرح هاي طبقه بندي مشاغل
 • بررسي و تهيه و تنظيم نمودار وزارتی، اهداف، شرح وظايف و تشکيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار وزارتخانه ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رييس جمهور و ارايه پيشنهادهاي لازم و مراقبت در حسن اجراي تشکيلات مصوب
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص نحوه اجراي قوانين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکيلاتي

فرآیندهای احصا شده وزارتخانه

عنوان واحد
فرآيند ارائه خدمات پشتيباني فناوري اطلاعات فناوري اطلاعات
فرآيند تهيه نرم افزار فناوري اطلاعات
فرآيند نصب نرم افزار فناوري اطلاعات
فرآيند توسعه نرم افزار فناوري اطلاعات
فرآيند نظارت بر تجهيزات فناوري وزارتخانه فناوري اطلاعات
فرآيند آموزش نرم افزار فناوري اطلاعات
فرآيند تدوين اهداف كمي و تهيه شناسنامه فرايند فناوري اطلاعات
فرآيند نظام پيشنهادات فناوري اطلاعات
فرآيند پايش شاخص هاي اثربخشي فرايندها فناوري اطلاعات
فرايند نقل وانتقال اماني اشياء باستاني جهت نمايشگاه هاي داخلي (درون وزارتی) اداره كل موزه ها
فرايند نقل وانتقال اماني اشياء باستاني جهت نمايشگاه هاي خارجي اداره كل موزه ها
فرايند نقل وانتقال قطعي اشياء باستاني اداره كل موزه ها
فرايند نقل وانتقال اشياء باستاني جهت انجام مطالعاتي داخلي اداره كل موزه ها
فرايند نقل وانتقال اشياء باستاني جهت غني سازي اداره كل موزه ها
فرآيند ورود اشيا حاصل از کشف اتفاقي به وزارتخانه اداره كل موزه ها
فرايند نحوه بررسي حوادث رخ داده براي اشياء باستاني اداره كل موزه ها
فرايند اموال تمليکي اداره كل موزه ها
فرايند ورود اشياء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به وزارتخانه اداره كل موزه ها
فرايند فروش اشياء باستاني مجاز به وزارتخانه اداره كل موزه ها
فرآيند رسيدگي به سرقت اشياء باستاني اداره كل موزه ها
فرايند نحوه پيگيري اشياء سرقتي اداره كل موزه ها
فرايند تبديل وضعيت اموال منقول تاريخي، فرهنگي از جايگاه موزه اي به غير موزه اي اداره كل موزه ها
فرآيند هديه اشيا باستاني به سازمان اداره كل موزه ها
فرايند نقل وانتقال اماني اشياء باستاني جهت انجام مرمت اداره كل موزه ها
فرايند بررسي اشياء توقيفي اداره كل موزه ها
فرآيند استرداد خارجي اشياء باستاني معرفي شده از طريق مراجع قانوني اداره كل موزه ها
فرآيند استرداد خارجي اشياء باستاني شناسايي شده توسط وزارتخانه اداره كل موزه ها
فرآيند استرداد داخلي اشياء باستاني اداره كل موزه ها
فرايند ثبت دارندگان اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي اداره كل موزه ها
فرايند ثبت مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي اداره كل موزه ها
فرايند ويرايش اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي اداره كل موزه ها
فرايند ثبت ميراث ناملموس در فهرست آثار ملي دفتر ثبت آثار
فرايند ثبت آثار غير منقول تاريخي - فرهنگي در فهرست آثار ملي دفتر ثبت آثار
فرايند ثبت آثار منقول تاريخي - فرهنگي در فهرست آثار ملي دفتر ثبت آثار
فرايند ثبت آثار مكان رويداد در فهرست آثار ملي دفتر ثبت آثار
فرايند تعيين حريم آثار تاريخي غير منقول و طبيعي دفتر ثبت آثار
فرايند ثبت آثار طبيعي در فهرست آثار ملي دفتر ثبت آثار

چارت تشکیلاتی

تماس با ما

شماره تماس: 61063135
شماره نمابر: 61063195
آدرس ایمیل: ict@ichto.ir
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت