جستجو

شرح وظایف

وظایف ذیحساب مطابق قانون محاسبات عمومی

1- اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت ، (ماده 31) .

2- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها ، (ماده 31) .

3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي ، (ماده 31) .

4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور ، (ماده 31) .

5- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) .

6- درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه ، بمنظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل براساس آئين نامه ماده54 قانون محاسبات عمومي .

7- واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأئيد بالاترين مقام دستگاه اجرائي حوزه مأموريت يا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مأموريتي كه بموجب قانون و آئين نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز بموقع آن (مواد 27 و 54) .

8- تأمين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53) .

9- درخواست وجه از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي دستگاه اجرائي براساس دستورالعملهاي مربوط (مواد 22 و 75) .

10- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص ، تأمين اعتبار ، تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54) .

11- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات براساس دستورالعملهاي مربوط و مراقبت در واريز بموقع آن (مواد 28 ، 29 ، 53 ، 59 ، 60 ، 61) .

12- نگاهداري و تهيه و تنظيم حسابها و صورتهاي مالي دستگاه اجرائي و امضاء و ارسال صورتحسابها بانضمام اسناد و مدارك مربوط در موعد مقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات (مواد 31و5 و99 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه) .

13- درخواست افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز دستگاه اجرائي از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد(ماده76) .

 


 

چارت سازمانی

علی کریمی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد
شماره تماس : 66059018-19
شماره نمابر: 66063176

تماس با ما

شماره تماس : 66059018-19
شماره نمابر : 66063176
آدرس ایمیل :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت