جستجو

شرح وظایف

 • برنامه ريزي، تنظيم راهبردها، سياست ها، خط و مشي ها و ضوابط به منظور توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي كشور
 • برنامه ريزي در جهت حمايت از توسعه كمي و كيفي محصولات صنايع دستي و هنرهاي سنتي و بويژه در حوزه صادرات
 • برنامه ريزي و نظارت به منظور ترويج صنايع دستي و هنرهاي سنتي و ايجاد تحول در طرح ها و توليد و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملي و موارد مصرف آنها به ويژه در معماري و شهر سازي
 • برنامه ريزي در جهت تدوين استاندارد هاي لازم براي مواد اوليه و روش هاي توليد و صدور گواهينامه هاي درجه كيفيت صنايع دستي و هنرهاي سنتي با همكاري م‍وسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 • برنامه ريزي در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنايع دستي و حمايت از مالكيت معنوي و فكري آنها با همكاري مراجع ذيربط
 • هماهنگي در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي و دولتي در جهت سرمايه گذاري داخلي و خارجي در توليد و بازاريابي صنايع دستي با واحدهاي ذيربط
 • انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگي گسترش و حضور مؤثر در بازارهاي جهاني به منظور افزايش سهم ايران در بازار جهاني
 • بررسي و تعيين خط مشي هاي لازم در جهت تحقيق و پژوهش در خصوص هنرهاي سنتي و صنايع دستي
 • بررسي در خصوص عضويت در سازمان ها، مجامع و مراكز بين المللي صنايع دستي و هنرهاي سنتي و برنامه ريزي در خصوص حضور مؤثر در اينگونه مجامع
 • تهيه ضوابط، مقررات، آئين نامه ها، و نظام نامه هاي هدايتي و حمايتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي
 • برنامه ريزي در جهت حمايت از هنرمندان و صنعتگران صنايع دستي كشور
 • هماهنگي با مراجع ذيربط در خصوص اعطاي درجه هنري به هنرمندان صنايع دستي و هنرهاي سنتي كشور در چارچوب قوانين و مقررات
 • تبادل ارتباط و مبادلات علمي، فرهنگي و فني با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهاي مرتبط با صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
 • برنامه ريزي براي ايجاد پايگاه هاي اطلاع رساني به منظور معرفي صنايع دستي در سطح ملي و بين المللي
 • نظارت بر كارگاه هاي توليدي و آموزشي صنايع دستي كشور
 • برنامه ريزي براي ايجاد مراكز اسناد و مدارك صنايع دستي و هنرهاي سنتي
 • صدور مجوز فعاليت شركتها و موسسات فعال در زمينه صنايع دستي و هنرهاي سنتي و نظارت بر نحوه فعاليت آنها
 • صدور كارت صناعت، پروانه توليد، گواهي پايان دوره آموزشي، جواز تأسيس كارگاه ها و مجتمع هاي توليدي و آموزشي و كارت مربيگري صنايع دستي و هنرهاي سنتي با هماهنگي مراجع ذي ربط و انجام حمايت هاي لازم

پویا محمودیان

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
شماره تماس : 66058590
شماره نمابر: 61063412

تماس با معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی

شماره تماس: 61063300-61063301-021
61063412-021

دفتر صادرات

شماره تماس: 4-61063153-021
61063469-021

دفتر توسعه و ترویج

شماره تماس: 61063299-021
02161063373

دفتر آموزش و حمایت از تولید

شماره تماس: 61063155-021
61063468-021
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت