جستجو

شرح وظایف

  • فراهم آوردن زمينه لازم براي ايجاد ارتباط و تفاهم بين کليه دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط با صنعت گردشگري
  • انجام اقدامات لازم به منظور برقراري هماهنگي فيمابين وظايف دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي مرتبط با امر گردشگري
  • بررسي و ارائه راهکارهاي مناسب به منظور هماهنگ نمودن خدمات مورد نياز گردشگران داخلي و خارجي
  • مطالعه و بررسي به منظور ارائه پيشنهادهاي اجرائي مورد نياز جهت طرح و اتخاذ تصميم در کانون ملي هماهنگي گردشگري با همکاري واحدهاي ذيربط سازمان
  • بررسي در خصوص پيشنهادهايي که از سوي واحدهاي ذيربط جهت طرح در کانون ملي هماهنگي گردشگري ارائه مي شود و تکميل اطلاعات و سوابق مورد نياز آنها
  • تهيه دستور جلسات کانون ملي هماهنگي گردشگري و ارسال براي اعضاء کانون و دعوت از آنها براي شرکت در جلسات مربوط
  • ابلاغ مصوبات کانون ملي هماهنگي گردشگري به مقامات ذيربط و انجام پيگيري هاي لازم براي اجراي آنها
  • تهيه و تنظيم گزارش از چگونگي اجراي مصوبات کانون ملي هماهنگي گردشگري جهت ارائه به مقامات ذيربط
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت