شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

قوانین و مقررات سمن

قوانين مالياتی مربوط به سازمان های مردم نهاد

فصل ششم موضوع بند "ط" ماده 139 آيين نامه اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380، به نحوه معافيت مالياتي سازمان هاي مردم نهاد (غيردولتي) خيريه اي، اشاره دارد. در ماده 6 فصل ششم موضوع معافيت بند "ط" ماده 139، تصريح شده است:

"موسسات خيريه و عام المنفعه در صورتي مي‌توانند از معافيت مالياتي اين بند استفاده نمايند كه واجد شرايط زير باشند:

 • موسسه رسما تحت يكي از عناوين فوق به ثبت رسيده و غير انتفاعي بودن ان نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.
 • كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور ياد شده در بند "ح" ماده 139 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 27/11/1380 برسد و اين امر توسط سازمان امور مالياتي كشور طبق مواد (7) الي (9) اين آيين نامه تاييد شود.
 • اساسنامه آن ها صريحا متضمن اين موضوع باشد كه موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده 18 اين قانون و هيات امنا و مديران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننمايد.
 • اساسنامه موسسه صريحا حاكي از اين باشد كه موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي كشور يا يكي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.
 • فصل هفتم موضوع بند "ي" ماده 139 آيين نامه اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380، با استفاده از عبارت تشكل هاي غيردولتي به نحوه معافيت مالياتي سازمان هاي مردم نهاد به شرح ذيل اشاره دارد: "مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشكل هاي غير دولتي مكلفند مجوز صادر شده از مراجع ذيربط را جهت استفاده از معافيت مقرر موضوع بند "ي" ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند."

توضيحات در خصوص نحوه استفاده از معافيت مالياتي:

سازمان هاي مردم نهاد پس از اخذ پروانه فعاليت و ثبت حقوقي، جهت استفاده از معافيت مالياتي بايد به دفاتر سازمان امور مالياتي مربوطه مراجعه نموده و اقدام به تسليم اظهار نامه مالياتي نمايند. پس از تسليم اظهار نامه مالياتي به همراه مدارك مثبته دال بر فعاليت عام المنفعه و غير انتفاعي مثل اساسنامه و پروانه و سند ثبت وزارتخانه، كارشناسان سازمان امور مالياتي پس از بررسي و تاييد فعاليت غيردولتي و عام المنفعه و غير انتفاعي سمن، نسبت به صدور معافيت مالياتي براي سازمان مردم نهاد اقدام مي گردد.

نكته مهم: عدم مراجعه سمن به دفاتر امور مالياتي و عدم تسليم اظهار نامه مالياتي به منزله تخلف تلقي شده و منجر به تعيين بدهي براي سمن از سوي دفاتر امور مالياتي خواهد شد. لذا سازمان هاي مردم نهاد جهت استفاده از معافيت مالياتي حتما بايد نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي اقدام نمايند.

شرح وظایف: 

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تاسیس سمن ها و بررسی صلاحیت های عمومی آنها 

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت و بسترسازی به منظور آموزش، توانمندسازی و حمایت ار سازمان های مردم نهاد

ایجاد هماهنگی با دستگاه های تخصصی و نظارتی در راستای حمایت از سمن ها

بررسی و نظارت بر گزارش های مالی و اجرایی سمن ها و نظارت بر نحوه برگزاری مجامع عمومی آنها

رسیدگی به تخلفات سمن ها و تهیه گزارش مستند از آن و ارسال به هیئت نظارت مرکزی برای رسیدگی و صدور رای

سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تشکیل اتاق های فکر 

ساماندهی امور مربوط به سازمان های مردم نهاد با همکاری سایر دستگاه ها و همچنین تهیه دستورالعمل های لازم و پیگیری در راستای قانونمند کردن جایگاه سازمان های مردم نهاد 

 

راهنماي تطبيق تشکلهاي مردم نهاد

تطبيق پروانه فعاليت بر اساس مراحل ذيل انجام مي‌شود:

 • تكميل فرم تقاضانامه، مشخصات فردي مسؤولين (اعضاي هيات مديره، بازرسان مديرعامل و در صورت برخوردار بودن تشكل از ساختار امنايي، مشخصات فردي اعضاي هيات امنا) اساسنامه و گزارش فعاليت و عملكرد مالي سه سال آخر از طريق پرتال
 • مراجعه حضوري نماينده تشكل پس از انجام مراحل فوق در سايت جهت ارائه مدارك ذيل:
  1- تصوير تمامي آگهي هاي مندرج در روزنامه رسمي ثبت
  2- اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا ارائه مدارك معتبر براي تخصص حداقل 2 نفر اعضاء هيات مديره در ارتباط با موضوع فعاليت
 • 3- آخرين گزارش هيات مديره
 • 4- آخرين گزارش بازرسان
 • 5- نامه معرفي نماينده تشكل جهت انجام تشريفات اداري
 • 6- انجام استعلامات 4 گانه. قوه قضائيه، اطلاعات، ناجا،دستگاه تخصصي/ اداره كل ميراث
 • 7- طرح پرونده متقاضيان تطبيق سمن در هيات نظارت
 • 8- معرفي به ثبت شركت ها در صورت موافقت هيات نظارت جهت اعلام آخرين تغييرات
 • 9- اخذ پروانه فعاليت قبلي و تحويل پروانه فعاليت جديد

حسین اله بداشتی

مدیرکل دفتر امور مجامع و تشکل‌های مردم‌‌نهاد
شماره تماس : 61063121
شماره نمابر:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت