جستجو

شرح وظایف

 • برنامه ريزي و تعيين اولويت برنامه ها به منظور تحقق اهداف كمي و كيفي وزارتخانه در چارچوب استراتژي ها و برنامه هاي كلان وزارتخانه جهت بودجه ريزي متناسب با آنها
 • مطالعه، بررسي، برآورد اعتبارات و نيازها، براي دستيابي به اهداف و برنامه هاي کوتاه، ميان و بلند مدت و توزيع مناسب آن و نيز تعيين منابع مالي و اهتمام جهت افزايش آن
 • بررسي، تهيه و تنظيم بودجه و تبصره هاي مرتبط با وزارتخانه و پيش بيني درآمدها در قالب اهداف، برنامه ها، ضوابط و موازين تعيين شده و دفاع از آن در مراجع ذيربط
 • مبادله موافقت نامه هاي اصلي و متفرقه دستگاه، پيگيري تخصيص اعتبارات و وجوه به صورت ادواري و اعلام آن به واحدهاي ذيربط
 • تعيين و اعلام اعتبارات کمکي به منظور تقويت فعاليت ها در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي استان ها براساس برنامه هاي از پيش تعيين شده و عملکردهاي مالي و عملياتي
 • اختصاص اعتبار طرح ها، برنامه ها و فعاليت ها براساس مقررات تعيين شده و نگهداري حساب اعتبارات
 • نظارت بر عملکرد و ارزيابي بودجه در انطباق با برنامه هاي تعيين شده و ارايه گزارش ها
 • پيشنهاد اصلاح يا ترميم بودجه وزارتخانه در صورت لزوم
 • جمع‌آوري اطلاعات و سوابق مربوط در زمينه طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب در دست اقدام به منظور نظارت و ارزيابي از اجراي برنامه‌هاي مصوب در تطبيق با بودجه هاي تخصيص يافته
 • برنامه ريزي در جهت تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • برنامه ريزي در راستاي برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در حوزه فعاليت هاي وزارتخانه
 • تعيين استراتژي ها (راهبردهاي) كلان وزارتخانه در ابعاد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري كليه واحدها و در راستاي رهنمودهاي وزیر
 • برنامه ريزي براي گردآوري، طبقه بندي، بررسي و بهره برداري از مصوبات، طرح ها و سياست هاي توسعه نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • برنامه ريزي و تهيه و تدوين سياست ها، خط مشي ها و جهت گيري هاي كلي با همکاري حوزه هاي ذيربط
 • مطالعه و بررسي طرح ها و پيشنهادات واحدها و تلفيق آنها جهت ارائه به وزیر
 • برنامه ريزي و ارائه طرح ها و پروژه هاي مناسب کاربردي در زمينه هاي مختلف ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همکاري حوزه هاي ذيربط به منظور تعامل مؤثر ملي و جهاني
 • ارائه طرح ها و راهکارهاي جديد در زمينه فعاليت هاي مختلف وزارتخانه
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد و استقرار نظام آماري روزآمد در وزارتخانه
 • گردآوري آمار و اطلاعات لازم در حوزه هاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • مطالعه، بررسي، طبقه بندي آمار و اطلاعات و استخراج اطلاعات مورد نياز
 • تحليل آمار و اطلاعات حسب نياز هاي واحدهاي مختلف وزارتخانه
 • ارائه گزارش هاي آماري و نتايج حاصل از تحليل هاي انجام شده به مراکز و مجامع ذيربط
 • بررسي، مطالعه و حصول اطلاع از نظام هاي جديد مديريت آمار و فناوري هاي مدرن اطلاع رساني
 • تعامل با مراکز، مجامع و سازمان هاي علمي و تبادل اطلاعات آماري طبق برنامه تعيين شده
 • استخراج و ارائه گزارش ها، نمودارها و شاخص هاي آماري مورد نياز
 • گزارش گيري از سيستم ها و پايگاه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني بهنگام از طريق شبكه ها و سيستم هاي مربوط
 • برنامه ريزي و مديريت استخراج، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري
 • برنامه ريزي و ايجاد پايگاه هاي اطلاعات آماري و شبکه اطلاع رساني آماري
 • بررسي و ايجاد تمهيدات لازم براي تسهيل اطلاع رساني و انتشار آمار و اطلاعات
 • بررسي و اقدام در خصوص توسعه نظام هاي آماري و اطلاعات وزارتخانه
 • اقدام براي بهنگام سازي آمار و اطلاعات
 • ايجاد پايگاه اطلاعات آماري وزارتخانه در مركز و استان ها و انجام هماهنگي‌هاي لازم با مركز آمار ايران براي اتصال آن به پايگاه اطلاعات آماري بخشي و شبكه اطلاع‌رساني كشور
 • تدوين نظام جامع آماري وزارتخانه منطبق با استانداردهاي جهاني و استقرار نظام آماري ثبتي به منظور توليد آمار عمومي و نيازهاي آماري بخش ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي با همكاري و هماهنگي مركز آمار ايران

چارت تشکیلاتی

تماس با ما

شماره تماس: 61063158
شماره نمابر: 61063268
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت