جستجو

شرح وظایف

وظایف ذیحساب مطابق قانون محاسبات عمومی

1- اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت (ماده 31) 

2- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حساب ها برطبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها (ماده 31) 

3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي (ماده 31) 

4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور  (ماده 31) 

5- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار (ماده 21) 

6- درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه، به منظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال هاي قبل بر اساس آئين نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومي 

7- واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأئيد بالاترين مقام دستگاه اجرائي حوزه مأموريت يا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و مأموريتي كه به موجب قانون و آئين نامه مربوط مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز به موقع آن (مواد 27 و 54) 

8- تأمين اعتبار پس از تطبيق مورد با قوانين و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53) 

9- درخواست وجه از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها و ساير پرداخت هاي دستگاه اجرائي براساس دستورالعمل هاي مربوط (مواد 22 و 75) 

10- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تسجيل و حواله با اعمال نظارت مالي (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54) 

11- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق با قوانين و مقررات بر اساس دستورالعمل هاي مربوط و مراقبت در واريز به موقع آن (مواد 28 ، 29 ، 53 ، 59 ، 60 ، 61) 

12- نگاهداري و تهيه و تنظيم حساب ها و صورت هاي مالي دستگاه اجرائي و امضاء و ارسال صورتحساب ها به انضمام اسناد و مدارك مربوط در موعد مقرر به مراجع ذيربط طبق مقررات (مواد 31و5 و99 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون تفريغ بودجه) 

13- درخواست افتتاح حساب هاي بانكي مورد نياز دستگاه اجرائي از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد (ماده76) 

 

 

 

چارت سازمانی

علی کریمی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی و درآمد
شماره تماس : 66059018-19
شماره نمابر: 66063176

تماس با ما

شماره تماس: 66059018-19
شماره نمابر: 66063176
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت