شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

وظایف ذیحساب مطابق قانون محاسبات عمومی:

1- اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت (ماده 31) 

2- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها (ماده 31) 

3- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی (ماده 31) 

4- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذكور (ماده 31) 

5- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار (ماده 21) 

6- درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه، به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل بر اساس آیین‌نامه ماده 54 قانون محاسبات عمومی 

7- واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه ماموریت یا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و ماموریتی كه به موجب قانون و آیین‌نامه مربوط مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه‌ها و مراقبت در واریز به موقع آن (مواد 27 و 54) 

8- تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوط (مواد 18 و 50 و 52 و 53) 

9- درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه‌ها و سایر پرداخت‌های دستگاه اجرایی براساس دستورالعمل‌های مربوط (مواد 22 و 75) 

10- پرداخت هزینه‌ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تسجیل و حواله با اعمال نظارت مالی (مواد 18 و 23 و 52 و 53 و 54) 

11- پرداخت علی‌الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس دستورالعمل‌های مربوط و مراقبت در واریز به موقع آن (مواد 28، 29، 53، 59، 60، 61) 

12- نگاهداری و تهیه و تنظیم حساب‌ها و صورت‌های مالی دستگاه اجرایی و امضا و ارسال صورتحساب‌ها به انضمام اسناد و مدارك مربوط در موعد مقرر به مراجع ذیربط طبق مقررات (مواد 31 و 5 و 99 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه) 

13- درخواست افتتاح حساب‌های بانكی مورد نیاز دستگاه اجرایی از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده 76) 

علی‌اکبر اسماعیل‌آبادی

ذیحساب و مدیرکل مالی
شماره تماس : 66059018-19
شماره نمابر: 66063176

تماس با ما

شماره تماس: 66059018-19
شماره نمابر: 66063176
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت