شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

مستندات تشکیل شورای عالی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

اسنـــاد فـــرادستــــی 

*قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی کشور

 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94002

*قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری*(ماده 3 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی ..مصوب 3/10/82) *ماده 9 جایگاه کشورها در اهداف بازار گردشگری مصوب 3/10/82  ماده 4 وظایف و اختیارات شورای عالی ... مصوب 3/10/82 https://rc.majlis.ir/fa/law/print_version      *-94002

*آئین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی مصوب 11/5/83 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123988

*قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی ، صنایع‌دستی و گردشگری 1382/10/23  https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94002

*قانون تشكيل وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي مصوب   9/5/1398- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1251062

*قانون تعین وضعیت شوراهای عالی - https://rc.majlis.ir/fa/law/show/134279

*تفويض اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون تشکیل سازمان ‌میراث‌فرهنگی و گردشگری و امور مرتبط با میراث‌فرهنگی و گردشگری در قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات مندرج در تبصره ‌1ماده  ‌69 قانون ‌تنظیم بخش ‌از مقررات مالی‌ دولت ‌به وزرای عضو شورای عالی‌ میراث‌فرهنگی‌ و گردشگری. شماره‌ : .28063ت‌31194 ه¨ تاریخ: 26/05/1383  سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری‌ https://rc.majlis.ir/fa/law/show/125715

 

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت