شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

اسناد فرادست شورای عالی میراث‌فرهنگی

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ماده ۱ - سازمان‌های میراث فرهنگی کشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع و از ادغام آن‌ها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» با کلیه‌اختیارات و وظایفی که سازمان‌های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند و کلیه امکانات، اموال و نیروی انسانی زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌گردد. رئیس سازمان با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۱ - کلیه وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امورمیراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می‌شود.

تبصره ۲ - وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل می‌شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یک شرکت‌دولتی با عنوان شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری وابسته می‌گردد.

ماده ۲ - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷.۴. ۲۸ و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی‌مصوب ۱۳۷۰.۷. ۷ اداره می‌شود. تعیین وظایف و اختیارات این سازمان ظرف مدت‌شش ماه پس از تصویب این قانون با رعایت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱. ۱۷ با جهت‌گیری واگذاری‌وظایف تصدی به بخش غیردولتی، حذف وظایف غیرضرور، تفکیک وظایف ملی واستانی با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این‌قانون خواهد رسید.

تبصره - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است به‌منظور هماهنگی در چگونگی امکان بهره‌گیری از میراثهای طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه درکنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آئین‌نامه‌ای با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. آئین‌نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۳ - شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای‌امور خارجه، مسکن و شهرسازی، راه وترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارائی و آموزش و پرورش و رؤسای سازمانهای‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط‌زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وحکم رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ - رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهدبود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌گردد.

تبصره ۲ - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درحدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی می‌باشند.

ماده ۴ - وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح زیراست:

الف - تصویب سیاستها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی وگردشگری.

ب - جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای‌تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.

ج - فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امورمربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.

د - کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون برعهده شورای سازمان‌میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

ه– - سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.

تبصره - با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب‌هیأت‌وزیران حسب مورد در استانهائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورای‌عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور درشورای عالی ایجاد خواهد شد.

ماده ۵ - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند نگهداری و اداره اماکن ومحوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را زیر نظر هیأت‌های امنای منتخب انجام دهد. وظایف واختیارات و چگونگی فعالیت هیأتهای امناء و نحوه حمایت، نظارت و ارزیابی فعالیتهای‌آن‌ها به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۶ - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال۱۳۸۲، حسب پیشنهاد سازمانهای موضوع این قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آن‌ها به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اختلالی در اداره امور مربوط ایجاد نشود، اقدام نماید.

ماده ۷ - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی و بین‌المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبه‌های جهانگردی آن را ازطریق‌رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. کلیه دستگاههای‌اجرائی مکلف به هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور می‌باشند.

ماده ۸ - به منظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری، جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری‌خارجی مصوب ۱۳۸۰.۱۲. ۱۹ در ایجاد تأسیسات زیربنائی جهت معرفی بهتر بناها و محوطه‌های تاریخی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارائه خدمات مناسب به‌جهانگردان، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌های گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته به متقاضیان بخشهای غیردولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه‌گردشگری را بدهد.

ماده ۹ - شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آن‌ها را به ترتیب زیر دسته‌بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید:

الف - لغو روادید.

ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزی.

ج - صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین.

د - صدور روادید در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور در زمانهای معین‌حداکثر ظرف مدت یک هفته.

وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی نسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام نماید. سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده می‌باشند.

ماده ۱۰ - اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص معافیت‌های‌مذکور در بند (ل) اصلاحی ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰.۱۱. ۲۷ در محدوده میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری واگذار می‌شود.

ماده ۱۱ - دولت مکلف است درصورت وجود تقاضا از سال ۱۳۸۳ برای مدت ده‌سال همه‌ساله تا ده درصد (۱۰٪) از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس) مذکور در برنامه‌های توسعه یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرحهای جامع توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی ازجمله مراکز اقامتی و پذیرائی، خدمات حمل و نقل و سایر طرحهای مرتبط، توسط بخشهای غیردولتی اختصاص دهد.

تبصره - اطلاق این ماده شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌استفاده از منابع خارجی نخواهد بود.

ماده ۱۲ - این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۱. ۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

مصوبه شورای عالی اداری راجع به ادغام سازمان صنایع دستی ایران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شماره۷۳۹۲/۱۹۰۱  مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۵  

وزارت صنایع و معادن – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شورای عالی اداری در یکصد و سی امین جلسه مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۵ به منظور تقویت و توسعه صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی با سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری و در اجرای بند (۱) جزء «ب» ماده یک قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تصویب کرد:

– سازمان صنایع دستی ایران با تمام وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌های قانونی، دارایی ها، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی از وزارت صنایع و معادن منتزع و در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادغام می‌شود.

تبصره – نام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تغییر می‌یابد.

– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است تشکیلات حوزه مرکزی و واحدهای استانی خود را تهیه و برای تأیید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۳۸۵ پیشنهاد کند.

– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به انجام مراحل تصفیه شرکت صنایع دستی ایران تا پایان سال ۱۳۸۵ اقدامات لازم را به عمل آورد.

– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است گزارش اجرای این مصوبه را تا پایان سال ۱۳۸۵ به شورای عالی اداری ارائه کند.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری – فرهاد رهبر

 

آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری

ماده ۱ – جلسات شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و با دعوت کتبی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری {وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی} به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد.

تبصره – دعوتنامه و دستورجلسه یک هفته قبل به اعضای شورا تسلیم خواهد شد.

ماده ۲ – جلسات شورا با حضور ۲.۳ اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت حاضران اتخاذ خواهدشد. در صورت تساوی آرا، رأی رییس شورا ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۱ – مصوبات شورا که با امضای رییس شورا ابلاغ خواهد شد، برای کلیه دستگاههای اجرایی مذکور درتبصره (۲) ماده (۳) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – مصوب ۱۳۸۲ – در حدود وظایف قانونی‌آن‌ها لازم‌الاجرا است.

ماده ۳ – حضور کارشناسان حسب مورد با تأیید دبیر شورا و یا هر یک از اعضای شورا در جلسات امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۴ – به منظور کمک به انجام مطلوب وظایف شورا، کمیسیونهای تخصصی با عضویت معاونین وزراء و سازمانهای ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.

ماده ۵ – دبیرخانه شورا که در محل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری {وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی} تشکیل می‌گردد، مکلف است مقدمات اجرای وظایف قانونی شورا موضوع ماده (۴) قانون یادشده را فراهم نماید.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

تفویض اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون تشکیل سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری و امور مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات مندرج در تبصره۱ ماده۶۹ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت به وزرای عضو شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری.   شماره: . ۲۸۰۶۳ت۳۱۱۹۴ ه     تاریخ: ۱۳۸۳.۰۵. ۲۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۵. ۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۱۸۵۱ مورخ ۱۳۸۳.۵. ۱۱ سازمان‌میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اختیارات هیأت وزیران مندرج در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری – مصوب ۱۳۸۲ و قانون‌توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی – مصوب ۱۳۷۰ – و امور مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری در قانون‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ – و نیز اختیارات مندرج‌در تبصره (۱) ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰ – درخصوص واگذاری زمین در مورد طرحهای مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری به اکثریت وزیران عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی وگردشگری تفویض می‌گردد.

ملاک اعتبار تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یادشده می‌باشدکه درصورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت