شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
  

به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردهای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی ایران، آشنایی با هنرمندان جوان و ک...

محوریــت طراحــى درهنرهــاى کاربــردى اصلى تر یــن مبحــث صنایــع دســتى اســت کــه بســترى جهــت...

شرکت مادرتخصصی توسعه ایران‌گردی و جهان‌گردی قصد دارد تهیه، تأمین و حمل مصالح، تجهیزات و...

شرکت مادرتخصصی ایران‌گردی و جهان‌گردی در راستای اجرای طرح تملک دارایی‌های سرمایه&z...

به ­اطلاع معرفی شدگان محترم آزمون استخدامی فرزندان شهید و ...

 وزارت میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی درنظر دارد براساس آیین‌نام...

شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد مسابقه طراحی معماری بازارچه‌های دائمی ...

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای...

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه م تامین البسته...

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی در نظر د ارد بر اساس آیین نامه معاملات دولتی و قووانین حا...

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت