جستجو

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسي ضوابط و استانداردهاي فني و اجرائي مربوط به ايجاد و توسعه تأسيسات زير بنائي گردشگري
 • برنامه ريزي و هدايت فعاليت ها براي انجام بررسي ها، امکان سنجي و شناخت شرايط و توجيهات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي طرحها و پروژه هاي ارائه شده
 • تهيه و تدوين برنامه هاي کلان توسعه حوزهاي گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي در راستاي دسترسي به اهداف سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه اي کشور
 • برنامه ريزي لازم به منظور رفع موانع و مشكلات اقتصادي بخش هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي
 • سياستگذاري و برنامه ريزي براي جذب منابع و سرمايه هاي داخلي و خارجي جهت توسعه فعاليت هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي
 • بررسي راهكارهاي لازم به منظور شناسايي منابع جديد حمايتي و جذب سرمايه
 • بررسي قوانين و مقررات نظام هاي بانكي كشور و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت بهره گيري مناسب از تسهيلات بانكي به منظور تحقق اهداف وزارتخانه در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
 • برنامه ريزي، سياست گذاري، سازماندهي و نظارت بر تاسيس سازمان هاي مردم نهاد با همکاري ساير دستگاه هاي و نهادهاي متولي به منظور آموزش، توانمندسازي و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد
 • بررسي طرح هاي تهيه شده توسط بخش هاي دولتي و غير دولتي در حوزه مأموريت ها و اختيارات وزارتخانه از ديدگاه فني، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و صدور موافقت نامه هاي لازم براي اجراي آنها
 • نظارت و كنترل بر اجراي طرح هاي توسعه اي و چگونگي مصرف تسهيلات واگذار شده در كليه مراحل اجرا
 • مطالعه و بررسي و ارائه پيشنهاد به منظور توسعه مناطق نمونه گردشگري در مناطق مختلف كشور و نظارت بر اداره مناطق مزبور
 • تعيين سياست ها و راهکارهاي اشتغال و کار آفريني در طول برنامه هاي توسعه کشور

معاونت در یک نگاه

در اواخر سال 1385 به منظور گذار از برنامه ها و ماموريت هاي تعريف شده وزارتی بررسي ارتقاي سطح اثر بخشي و کارآيي فعاليت ها و برنامه هاي عملياتي در حوز ه هاي مختلف وزارتخانه، تصميم بر تفکيک فعاليت هاي مربوط حوزه خدمات گردشگري و سرمايه گذاري در اين بخش گرفته شد. در اين راستا وزارتخانه با ايجاد معاونتي تحت عنوان «معاونت سرمايه گذاري و طرح ها» اقدامات و عمليات مربوط به بستر سازي هاي لازم به جهت ايجاد تاسيسات گردشگري، جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و پرداخت تسهيلات بانکي به سرمايه گذاران (ريالي/ارزي) و تدوين برنامه ها و طرح هاي توسعه زير ساخت هاي حوزه هاي مختلف گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي را در اين معاونت تجميع و ساير فعاليت ها در بخش گردشگري به معاونت ديگري تحت عنوان معاونت امور گردشگري محول شد که به امور خدمات گردشگري و استاندارد سازي بهره داري از تاسيسات و خدمات در اين بخش مي پردازد.

تغييرات ساختار تشکيلاتي معاونت از تأسيس تاکنون به شرح ذيل مي باشد:

 • دفتر مناطق نمونه گردشگري و دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات (1386)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر جذب منابع و کارآفريني (1387)
 • ادغام گروه جذب منابع در دفتر تسهيلات و گروه کارآفريني با دفتر مناطق نمونه گردشگري (1389)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر برنامه و بودجه (1390)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات، دفتر برنامه و بودجه و دفتر فني و نظارت بر پروژه ها (1391)
 • دفتر مناطق نمونه گردشگري، دفتر طرح هاي توسعه و تسهيلات و دفتر امور مجامع و تشکل هاي مردم نهاد (1391)

تغييرات مديريتي معاونت از تأسيس تاکنون به شرح ذيل مي باشد:

 • جناب آقاي سيد حسن موسوي (1385)، با عنوان معاونت سرمايه گذاري و طرح ها
 • جناب آقاي حسين فاضلي (آبان ماه 1387)
 • جناب آقاي سيد فرهاد سجادي (تيرماه 1390)، تغيير عنوان معاونت به برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري
 • جناب آقاي سيد حسن قدمگاهي به عنوان سرپرست (بهمن ماه 1390)
 • جناب آقاي امير اميني (تير ماه 1391)، تغيير عنوان معاونت به معاونت سرمايه گذاري و تامين منابع
 • جناب آقاي بهروز ندايي به عنوان سرپرست (فروردين ماه 1392)
 • جناب آقاي مجيد ابوالفتحي (خرداد ماه 1392)
 • جناب آقاي اميد حاجتي به عنوان سرپرست (شهريور ماه 1392)
 • جناب آقاي سعيد شيرکوند (مهر ماه 1392)، تغيير عنوان معاونت به معاونت برنامه ريزي و سرمايه گذاري
 • جناب آقای سعید اوحدی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای محمد محب خدایی به عنوان سرپرست
 • جناب آقای حسین اربابی معاون سرمايه گذاري و برنامه ریزی (شهریورماه 97)

راهبردها و اهداف

مهمترين رويکرد وزارتخانه، جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در بخش گردشگري، توسعه زير ساخت هاي گردشگري، بر اصلاح قوانين و مقررات موجود و توسعه حمايت ها و مشوق هاي قانوني، اعطاي تسهيلات يارانه دار، تدوين ضوابط و مقررات مربوط به بخش، تدوين برنامه هاي توسعه اي، تسهيل فرآيند سرمايه گذاري در حوزه هاي صنايع دستي، گردشگري و ميراث فرهنگي، ايجاد مناطق نمونه گردشگري، سازماندهي و حمايت از تشکل هاي مردم نهاد و امور مجامع، حضور در همايش ها و نمايشگاه هاي بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري، برگزاري نمايشگاه هاي معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و... مي باشد.

چارت سازمانی

معاونت سرمايه‌گذاري و تأمين منابع

 • معاون
 • رئيس دفتر
 • مشاور (در امور تسهيلات و تأمين منابع)
 • مشاور (در امور مناطق نمونه و زيرساخت‌هاي گردشگري)
 • مشاور (در امور مجامع و تشكل‌هاي مردم نهاد)
 • كارشناس سرمايه‌گذاري
 • متصدي امور دفتري و بايگاني

دفتر تسهيلات و تأمين منابع

 • مدير كل
 • معاون
 • مسئول دفتر
 • متصدي امور دفتري و بايگاني
 • كارشناس تسهيلات
 • كارشناس بررسي و تأمين منابع

گروه مطالعات امكان سنجي

 • رئيس
 • كارشناس بررسي امور اشتغال
 • كارشناس بررسي امور اشتغال
 • كارشناس كارآفريني
 • كارشناس كارآفريني

گروه تسهيلات بانكي

 • رئيس
 • كارشناس تسهيلات بانكي
 • كارشناس تسهيلات بانكي
 • كارشناس تسهيلات بانكي
 • كارشناس تسهيلات بانكي
 • كارشناس تسهيلات بانكي
 • كارشناس تسهيلات بانكي

گروه جذب و تأمين منابع

 • رئيس
 • كارشناس جذب منابع
 • كارشناس جذب منابع
 • كارشناس جذب منابع

گروه فني و نظارت بر پروژه‌ها

 • رئيس
 • كارشناس نظارت بر پروژه‌ها
 • كارشناس نظارت بر پروژه‌ها
 • كارشناس نظارت بر پروژه‌ها
 • كارشناس ناظر فني
 • كارشناس ناظر فني
 • كارشناس ناظر فني

دفتر مناطق نمونه و زيرساخت‌هاي گردشگري

 • مدير كل
 • معاون
 • معاون
 • مسئول دفتر

گروه مناطق نمونه گردشگري

 • رئيس
 • كارشناس مناطق نمونه
 • كارشناس مناطق نمونه
 • كارشناس مناطق نمونه

گروه مطالعات امكان سنجي

 • رئيس
 • كارشناس امكان سنجي
 • كارشناس امكان سنجي
 • كارشناس امكان سنجي

گروه برنامه‌ريزي طرح‌ها و پروژه‌ها

 • رئيس
 • كارشناس برنامه‌ريزي طرح‌ها و پروژه‌ها
 • كارشناس برنامه‌ريزي طرح‌ها و پروژه‌ها
 • كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها
 • كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها
 • كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها
 • كارشناس بررسي طرح‌ها و پروژه‌ها

دفتر امور مجامع و تشكل‌هاي مردم نهاد

 • مدير كل
 • معاون
 • مسئول دفتر

اداره امور مجامع

 • رئيس
 • كارشناس مجامع
 • كارشناس مجامع
 • كارشناس مجامع

اداره ارتباط با سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن)

 • رئيس
 • كارشناس ارتباط با سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن)
 • كارشناس ارتباط با سازمان‌هاي مردم‌نهاد (سمن)
 • كارشناس ارتباط با سازمان‌هاي عمومي غير دولتي
 • كارشناس ارتباط با سازمان‌هاي عمومي غير دولتي

محمدحسین عسگرپور

مدیرکل دفتر تسهیلات و تامین منابع
شماره تماس : 66065709
شماره نمابر: 61063602

تماس با معاونت

آدرس: تهران، خیابان آزادی، تقاطع اتوبان یادگار امام، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
شماره تماس: 7-66065706-021
شماره نمابر: 66044207-021
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت