شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسي پيرامون آثار فرهنگي–تاريخي و طبيعي به منظور ثبت آنها در فهرست آثار ملي
 • بررسي و شناسايي آثار فرهنگي و تاريخي و طبيعي داراي ارزش و قابليت ثبت در فهرست جهاني و پيشنهاد به معاونت ميراث فرهنگي جهت ثبت آنها
 • تهيه و تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به چگونگي ثبت، تهيه شناسنامه هاي فني و ساير موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غير منقول تاريخي–فرهنگي، بافت هاي تاريخي، ميراث طبيعي و ميراث معنوي در فهرست آثار ملي و جهاني و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط وزارتخانه
 • تهيه و تنظيم و ارائه پرونده آثار فرهنگي–تاريخي و طبيعي تصويب شده جهت تأييد نهائي وزیر و ابلاغ مصوبه به مقامات ذيربط
 • تهيه بانک اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده به تفکيک موضوع و مکان
 • نظارت مستمر بر آثار تاريخي–فرهنگي و طبيعي ثبت شده در فهرست آثار ملي و جهاني از طريق اخذ گزارش هاي مستمر و ضبط گزارش ها در پرونده ثبتي آثار و انعکاس هرگونه دخل و تصرف غير مجاز در دفاتر تخصصي و حقوقي
 • ايجاد بسترهاي مناسب همکاري در راستاي مشارکت مردم و جذب بخش غير دولتي در کليه فعاليت هاي مرتبط با شناسايي و ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي
 • ابلاغ حريم هاي آثار فرهنگي–تاريخي و طبيعي تأييد شده
 • برنامه ريزي به منظور ساماندهي، حفاظت، احياء و اداره امور ميراث معنوي و طبيعي کشور
 • تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي لازم براي ساماندهي، حفظ و احياء ميراث معنوي و طبيعي کشور
 • تهيه و تدوين ضوابط مورد نياز براي طرح ها و پروژه هاي عمراني در حوزه آثار طبيعي کشور و اظهار نظر نهايي در خصوص کليه طرح هاي مذکور
 • نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي عملياتي مربوط به ساماندهي، حفظ، و مديريت ميراث معنوي و طبيعي کشور
 • تعيين حريم ها و محدوده آثار معنوي و طبيعي کشور و ارائه پيشنهاد به مراجع ذيربط
 • نظارت بر اجراي قوانين، مقررات، آئين نامه­ ها، قراردادها و کنوانسيون هاي ملي و بين المللي در مورد حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي کشور
 • همکاري با دفتر ثبت آثار به منظور تهيه اسناد و مدارک مورد نياز براي ثبت آثار طبيعي و ميراث معنوي کشور در فهرست آثار ملي و جهاني
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي تهيه طرح هاي راهبردي و اضطراري براي حفاظت از ميراث طبيعي و معنوي کشور
 • برنامه ريزي به منظور حمايت و هدايت فعاليت بخش خصوصي و نهادهاي غير دولتي در امر حفظ و احياء ميراث معنوي و آثار طبيعي کشور و نظارت بر فعاليت واحدهاي مزبور
 • همکاري و هماهنگي با موسسات پژوهشي و تحقيقاتي و مراکز دانشگاهي ذيربط در زمينه امور حفظ و احياء و مديريت ميراث معنوي و آثار طبيعي
 • برنامه ريزي براي شناسايي و معرفي ارزش هاي ميراث معنوي و طبيعي کشور در راستاي حفظ و ارتقاء هويت تاريخي–فرهنگي آنها
 • برنامه ريزي، پيشنهاد و اجراي اقدامات حفاظتي و احيايي با کشورهاي ديگر در زمينه مواريث معنوي و طبيعي مشترک

فهرست آثار ملی ایران

فهرست آثار ملّي ايران ( ميراث فرهنگي ناملموس)

مصطفی پورعلی

مديركل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی
شماره تماس : 66027637
شماره نمابر: 66027637

تماس با ما

شماره تماس: 66027637-021 , 61063150-021
شماره نمابر: 61063740-021
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت