شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • مطالعه و بررسی پیرامون آثار فرهنگی–تاریخی و طبیعی به منظور ثبت آن‌ها در فهرست آثار ملی
 • بررسی و شناسایی آثار فرهنگی و تاریخی و طبیعی دارای ارزش و قابلیت ثبت در فهرست جهانی و پیشنهاد به معاونت میراث فرهنگی جهت ثبت آن‌ها
 • تهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به چگونگی ثبت، تهیه شناسنامه‌های فنی و سایر موارد مربوط به ثبت آثار منقول و غیر منقول تاریخی–فرهنگی، بافت‌های تاریخی، میراث طبیعی و میراث معنوی در فهرست آثار ملی و جهانی و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط وزارتخانه
 • تهیه و تنظیم و ارائه پرونده آثار فرهنگی–تاریخی و طبیعی تصویب شده جهت تأیید نهائی وزیر و ابلاغ مصوبه به مقامات ذیربط
 • تهیه بانک اطلاعات مربوط به آثار ثبت شده به تفکیک موضوع و مکان
 • نظارت مستمر بر آثار تاریخی–فرهنگی و طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی و جهانی از طریق اخذ گزارش‌های مستمر و ضبط گزارش‌ها در پرونده ثبتی آثار و انعکاس هرگونه دخل و تصرف غیر مجاز در دفاتر تخصصی و حقوقی
 • ایجاد بسترهای مناسب همکاری در راستای مشارکت مردم و جذب بخش غیر دولتی در کلیه فعالیت‌های مرتبط با شناسایی و ثبت میراث فرهنگی و طبیعی
 • ابلاغ حریم‌های آثار فرهنگی–تاریخی و طبیعی تأیید شده
 • برنامه ریزی به منظور ساماندهی، حفاظت، احیاء و اداره امور میراث معنوی و طبیعی کشور
 • تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های لازم برای ساماندهی، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی کشور
 • تهیه و تدوین ضوابط مورد نیاز برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در حوزه آثار طبیعی کشور و اظهار نظر نهایی در خصوص کلیه طرح‌های مذکور
 • نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی مربوط به ساماندهی، حفظ، و مدیریت میراث معنوی و طبیعی کشور
 • تعیین حریم‌ها و محدوده آثار معنوی و طبیعی کشور و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط
 • نظارت بر اجرای قوانین، مقررات، آئین نامه ها، قراردادها و کنوانسیون‌های ملی و بین المللی در مورد حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی کشور
 • همکاری با دفتر ثبت آثار به منظور تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت آثار طبیعی و میراث معنوی کشور در فهرست آثار ملی و جهانی
 • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای تهیه طرح‌های راهبردی و اضطراری برای حفاظت از میراث طبیعی و معنوی کشور
 • برنامه ریزی به منظور حمایت و هدایت فعالیت بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی در امر حفظ و احیاء میراث معنوی و آثار طبیعی کشور و نظارت بر فعالیت واحدهای مزبور
 • همکاری و هماهنگی با موسسات پژوهشی و تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی ذیربط در زمینه امور حفظ و احیاء و مدیریت میراث معنوی و آثار طبیعی
 • برنامه ریزی برای شناسایی و معرفی ارزش‌های میراث معنوی و طبیعی کشور در راستای حفظ و ارتقاء هویت تاریخی–فرهنگی آن‌ها
 • برنامه ریزی، پیشنهاد و اجرای اقدامات حفاظتی و احیایی با کشورهای دیگر در زمینه مواریث معنوی و طبیعی مشترک

مصطفی پورعلی

مديركل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی
شماره تماس : 66027637
شماره نمابر: 66027637

تماس با ما

شماره تماس: 66027637-021 , 61063150-021
شماره نمابر: 61063740-021
آدرس ایمیل:
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت