شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • تهيه و تدوين برنامه هاي مربوط به ساماندهي، حفاظت، مرمت و احياء و اداره بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • تدوين ضوابط و دستور العمل هاي لازم براي ساماندهي، حفظ، احياء، مرمت و تعيين حريم بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي شهرها و روستاها و نظارت بر اجراي آنها
 • برنامه ريزي به منظور شناخت و معرفي ارزش هاي هنري-تاريخي و فرهنگي در محوطه هاي تاريخي
 • برنامه ریزی برای حفاظت، مرمت و ساماندهی بناها و محوطه های فرهنگی-تاریخی که در اختیار بخش دولتي و غیردولتی است
 • تهیه و تدوین ضوابط مورد نیاز برای طرح ها و پروژه های عمرانی در حوزه آثار تاریخی-فرهنگی و اظهار نظر نهایی در خصوص کلیه طرح های مذکور
 • بررسي، تصويب و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي عملياتي مربوط به حفظ، احياء، مديريت و ساماندهي مجموعه بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • تعيين حريم ها و محدوده بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي در شهرها و روستاها و ارائه پيشنهاد به مراجع ذيربط
 • نظارت بر اجراي قوانين، مقررات و آئين نامه ها، قراردادها و كنوانسيون هاي ملي و بين المللي در مورد حفظ و احياي بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • همكاري با دفتر ثبت آثار به منظور تهيه اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي در فهرست آثار ملي و جهاني
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي تهيه طرح هاي راهبردي و اضطراري براي حفاظت از بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • برنامه ريزي به منظور حمايت و هدايت فعاليت بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در امر حفظ و احياء و مديريت بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي و نظارت بر فعاليت واحدهاي مزبور
 • همكاري و هماهنگي با مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي و مراكز دانشگاهي ذيربط در زمينه انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي در امور حفظ و احياء و مديريت محوطه ها، بافت ها و بناهاي تاريخي
 • همكاري با واحدهاي ذيربط به منظور هويت بخشي به سيماي شهرها و روستاهاي كشور
 • برنامه ريزي براي شناسايي و معرفي ارزش هاي معماري و شهرسازي بافتهاي تاريخي كشور در راستاي حفظ و ارتقاء هويت فرهنگي-تاريخي آنها
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي تهيه و اجراي طرح هاي راهبردي و اضطراري حفظ و مرمت بافت هاي تاريخي كشور
 • تهيه و تدوين ضوابط مورد نياز براي طرح ها و پروژه هاي استحكام بخشي و بهسازي لرزه اي-سازه اي بناهاي تاريخي

سید‌هادی احمدی روئینی

مدیرکل حفظ و احیاء بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی
شماره تماس : 61063146
شماره نمابر: 61063572
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت