شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

دفتر امور پایگاه ها

هسته اولیه پایگاهها  در قالب پایگاههای باستان شناسی همچون شوش، تخت جمشید، هگمتانه، سیلک و ... حدود یک قرن پیش شکل گرفت. پس از اتمام جنگ تحمیلی گسترش پایگاهها در دهه 70 آغاز شد. سال های 1380 تا 1386 با فعالیت هماهنگ و مستمر 65 پایگاه در قالب ملی و جهانی سال های رشد و شکوفایی پایگاهها به شمار می رود . تفکیک پایگاهها به صورت ملی و جهانی طی سال های 1387 تا 1391صورت گرفت و پس از آن در سال 1392 مورد بازنگری و ساماندهی مجدد قرار گرفت.

در حال حاضر 92 پایگاه ملی و 24 پایگاه جهانی در قالب 46 مکان در کشور در حیطه پژوهش، حفاظت، معرفی و مرمت  به صورت چند رشته ای فعالیت دارند. از تعداد یاد شده 10 پایگاه  به تفکیک 5 پایگاه جنگل های هیرکانی در استان های گلستان، مازندران، گیلان و سمنان، 4 پایگاه محور ساسانی در فیروزآباد،سروستان، شهر گور و بیشابور و پایگاه کاروانسراهای ایران مربوط به سال جاری (1398) است.


مأموریت

پایگاه های میراث جهانی و ملی در چهارچوب مدیریت یکپارچه و نظام مند با بهره مندی از ظرفیت ها و توان علمی و تخصصی، ضمن ارتقاء حفاظت و صیانت از اصالت، تمامیت و ارزش‌های برجسته آثار فرهنگی- طبیعی پایگاه‌ها، زمینه‌ی ترویج و انتقال آن به نسل‌های آینده را فراهم خواهد کرد.

اهداف کلان

 • حفاظت، مرمت و صیانت از آثار  پایگاه های میراث ملی و جهانی منطبق با معیارهای بین المللی.
 • ایجاد ارتباط مستمر و شبكه داخلی بین پایگاه ها در سطح ملی جهت انتقال تجربیات در زمینه معرفی و آموزش، شیوه های مشارکت های درون و برون سازمانی، تدوین دستورالعمل های حفاظت و توسعه پایدار مشترك، فعالیت های پژوهشی و اجرایی.
 • همسان سازی کیفی پایگاه های ثبت جهانی (علمی ـ پژوهشی، اجرایی، منظری، ساختار اداری، تجهیزات، زیرساخت های گردشگری)
 • تعامل با مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی در سطح بین المللی که بتواند فضای مناسبی جهت گذراندن دوره‌های تخصصی و مطالعات کاربردی را فراهم آورده و یا فرصت‌های مطالعاتی در زمینه موضوعات مختلف حوزه پایگاه‌ها را در مراکز علمی و فرهنگی فراهم آورد.
 • دستیابی به استانداردهای مناسب علمی و پژوهشی جهت الگوسازی در زمینه صیانت و حفاظت از ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و معرفی و آموزش نیروی انسانی، در حوزه میراث فرهنگی و سایر ارگان ها و مجامع مرتبط با آن. 
 • ایجاد، آماده سازی و تکمیل زیرساخت های گردشگری پایگاه ها.
 • مشارکت مردمی در حفاظت و احیای ارزش‌های برجسته آثار پایگاه های میراث جهانی و ملی و ارتقای مسئولیت اجتماعی جوامع محلی.

راهبردها

 • ایجاد ساختاری پویا و کارآمد برای مدیریت یکپارچه امور و فعالیت های آثار شاخص میراث فرهنگی ایران.
 • ایجاد ساختار مشورتی و تصمیم‌گیری بر اساس خرد جمعی (شامل شورای تخصصی امور پایگاه ها، هیات راهبردی و ...) برای بهره مندی از توان کارشناسی و علمی موجود کشور.
 • برنامه‌ریزی جامع‌نگر در مورد موضوعات مدیریت حفاظت و انجام پژوهش‌های مستمر در خصوص مكان یا موضوع ویژه تاریخی، فرهنگی و طبیعی واقع در حوزه هر یک از پایگاه‌ها.
 • حفاظت، مرمت و احیاء میراث فرهنگیِ ملموس و ناملموس یا طبیعی واقع در محدوده عرصه و حریم پایگاه‌ها مطابق ضوابط بین‌المللی، همچنین ضوابطی که از سوی وزارت متبوع ارایه شده یا خواهد شد، متناسب با شرایط و نیازهای محل.
 • برنامه‌ریزی، هدایت و حمایت جهت ایجاد و راه‌اندازی خدمات و امکانات گردشگری و توسعه و ترویج صنایع دستی محلی بر اساس  ضوابط ملی و بین المللی و متناسب با شرایط و نیازهای جوامع محلی.
 • تقویت ارتباط بین رشته‌های مختلف میراث فرهنگی در زمینه پژوهش، حفاظت، مرمت، معرفی، صنایع‌دستی، گردشگری و ... در خصوص موضوعات واقع در محدوده پایگاه.
 • تقویت ارتباطات اداری و قانونی با كلیه دستگاه‌ها ونهادهای محلی و مردمی جهت حمایت از مكان ویژه تاریخی، فرهنگی و طبیعی و مشاركت دادن تمامی مسئولین محلی و متخصصین ذی‌ربط.
 • توزیع جغرافیایی متوازن پایگاه‌ها در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به واسطه ارزش های فرهنگی-تاریخی.

وظایف

دفتر امور پایگاه ها موظف است تمامی امور مربوط به برنامه ریزی، نظارت و بازدید های دوره ای، بررسی گزارش های عملکرد و برنامه های سالانه، برگزاری جلسات مشورتی از قبیل شوراها و کمیته های فنی و سیاستگذاری در خصوص مسائل پژوهشی، فنی و اجرایی پایگاه ها را به انجام رساند؛ همچنین در جهت ارتقاء کیفیت علمی و اجرایی اعضای ستادی دفتر پایگاه ها و نیز نیروهای متخصص مستقر در هر یک از پایگاه های جهانی، منطبق با معیارها، ضوابط و استانداردهای تعیین شده از سوی یونسکو، فعالیت هایی از قبیل برگزاری همایش، کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی و ایجاد ارتباطات درون سازمانی، برون سازمانی و همچنین بین المللی را طراحی، برنامه ریزی و اجرا نماید.

 براساس رسالت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (در اجرای مواد 29 و 31 قانون مدیریت خدمات كشوری) و تبصره 3 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه- مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 28225/ت46773هـ مورخ 17/3/1391 مورد تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت نوسازی و تحول اداری، دفتر امور ساختارهای نظام اداری؛ آذرماه 1391، وظایف دفتر امور پایگاه ها در20 بند به ترتیب زیر تهیه، تدوین و ابلاغ شده است:

 • سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به‌منظور تدوین برنامه اجرائی برای ایجاد هماهنگی در فعالیت پایگاه ها.
 • رسیدگی به مسایل و مشكلات پایگاه ها و انجام اقدامات لازم برای رفع آنها با همكاری و هماهنگی  واحدهای ذیربط.
 • فراهم آوردن زمینه لازم برای ارتباط هر چه بیشتر پایگاه ها با مراكز علمی- تحقیقاتی و دانشگاهی.
 • انجام پیگیری های لازم به منظور رعایت ضوابط و دستور العمل های ابلاغی از سوی معاونت های تخصصی و حسن اجرای وظایف محوله به پایگاه ها در راستای تحقق اهداف كلان سازمان.
 • مطالعه، بررسی و اقدام برای ایجاد و استقرار ساختار هیأت امنائی برای پایگاه های واجد شرایط لازم.
 • ایجاد هماهنگی و فراهم نمودن شرایط مناسب برای ارتباط مستمر پایگاه ها.
 • تهیه و تدوین روش های استاندارد جهت ارزیابی فعالیت پایگاه ها.
 • برنامه‌ریزی، نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم برای تجهیز و پشتیبانی اداری، فنی و اجرائی پایگاه های كشور توسط واحدهای ذیربط.
 • برنامه‌ریزی به منظور رفع موانع و مشكلات مستحدثه با هماهنگی معاونت های تخصصی، سازمان های استانی و پایگاه ها.
 • تهیه و تنظیم و ارائه گزارش های لازم از وضعیت فعالیت ها و پیشرفت امور پایگاه ها.
 • انجام هماهنگی و همكاری با واحدهای ذیربط در خصوص معرفی پایگاه های میراث فرهنگی كشور در سطح  بین المللی.
 • همكاری با دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی برای ثبت جهانی پایگاه های واجد شرایط.
 • تشكیل شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری پایگاه ها به طور ماهیانه و اداره دبیرخانه آن.
 • جمع بندی و تنظیم برنامه های سالیانه پژوهشی و اجرایی پایگاه ها پس از تأیید معاونت های تخصصی سازمان و ارائه به شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری پایگاه ها جهت تصویب.
 • پیگیری تخصیص اعتبارات ملی، استانی و سایر اعتبارات بر اساس برنامه های مصوب شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری.
 • گزارش گیری از پایگاه ها، جمع بندی و ارائه آن به رئیس سازمان و معاونت های ذیربط بصورت دوره ای.
 • انجام هماهنگی با ریاست سازمان، معاونت‌های تخصصی و مدیران استانی برای رفع موانع و مشكلات پیش‌روی پایگاه ها.
 • برگزاری كارگاه های آموزشی و همایش های علمی برای توسعه منابع انسانی پایگاه ها.
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم برای كمك های فنی، مالی و كارشناسی به پایگاه های ملی و استانی.
 • انجام اقدامات، بررسی‌ها ومعرفی پایگاه ها در سطوح بین المللی.
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت