شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

شرح وظایف

 • برنامه ريزي و هدايت امور حقوقي وزارتخانه و هماهنگي با مراجع حقوقي و قضايي
 • انجام امور انتصابات وزارتخانه و هدايت آن با هماهنگي وزیر
 • سياست­گذاري و برنامه ريزي درخصوص فعاليت هاي مربوط به مجلس و امور استان ها در چارچوب سياست­ هاي وزارتخانه
 • برنامه ريزي و اهتمام در جهت برگزاري جلسات و تبادل نظر با نمايندگان مجلس به منظور تسهيل اجراي برنامه­ ها و طرح هاي وزارتخانه
 • هماهنگي و ايجاد ارتباط با كميسيون هاي مجلس و نمايندگان در جهت جلب حمايت هاي لازم براي بهبود امور ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي و توجيه نقطه نظرات وزارتخانه پيرامون طرح ها و لوايح و فعاليت هاي وزارتخانه
 • برنامه ريزي و هدايت امور استان ها در حوزه هاي مختلف حقوقي، امور مجلس و ارتباط با نمايندگان مجلس و ادارات كل استاني
 • بسترسازي به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام فعاليتهاي واحدهاي استاني
 • تهيه خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي با توجه به سياست هاي ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهور و ارائه گزارش عملكرد سالانه به معاونت مذكور
 • نظارت بر انتصاب مديران و معاونين ادارات كل استان ها
 • نظارت بر تهيه پيش نويس لوايح قانوني و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي موردنياز و پيگيري تا حصول نتيجه
 • اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه
 • ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب
 • نظارت بر تنظيم اظهارنامه ها و ادعانامه ها (دادخواست) و پيگيري موضوعات مربوط به حقوق وزارتخانه
 • اظهار نظر مشورتي و ارائه طريق قانوني به واحدهاي تابعه وزارتخانه در موارد حقوقي قضايي
 • نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي
 • نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين وزارتخانه با افراد حقيقي و حقوقي از لحاظ رعايت دعاوي در مراجع قضايي
 • رسيدگي امور املاك وزارتخانه و انجام اقدامات قانوني جهت ثبت و تملك قطعي اراضي و مستحد ثات
 • نظارت بر تنظيم اطلاعات موردنياز جلسات كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي
 • برنامه ريزي به منظور ايجاد ارتباط مناسب متقابل بين نمايندگان مجلس و مسئولين وزارتخانه
 • برنامه ريزي به منظور ارتباط با مسئولين واحدهاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي به منظور انعكاس خط مشي و سياست هاي كلان وزارتخانه
 • برنامه ريزي به منظور حضور فعال در استان ها و نقاط مختلف و محروم كشور جهت ارزيابي فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها
 • نظارت در تهيه گزارش هاي جامع از هماهنگي در برنامه ريزي ها و فعاليت هاي واحدهاي استاني
 • برنامه ريزي به منظور جمع آوري و تمركز و طبقه بندي اطلاعات كلي از كليه استان ها
 • ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي و فعاليت هاي واحدهاي استاني از طريق حوزه هاي ذيربط و باتوجه به ويژگي هاي شناخته شده آنها و نحوه كار و مديريت اجراي برنامه ها و طرح هاي ادارات كل استان ها و تهيه گزارش هاي جامع در اين مورد
 • فراهم آوردن زمينه مناسب براي جلب و جذب مشاركت هاي عمومي در رشد و توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • تشكيل شعب هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارتخانه

شرح وظايف دفتر مناطق نمونه گردشگري و زيرساخت ­ها

 • برنامه­ ريزي به منظور ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري مورد نياز در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • تأمين زيرساخت ­هاي لازم براي توسعه تأسيسات گردشگري
 • بررسي طرح ­هاي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري از جمله واحدهاي پذيرائي و اقامتي، توليد و عرضه صنايع دستي و تفريحي و ورزشي در مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • نظارت بر اجراي طرح ­هاي توسعه در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري به منظور اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط مصوب تا پايان مرحله ساخت
 • تهيه و تنظيم گزارش­ هاي مستمر از پيشرفت طرح ها
 • نظارت بر چگونگي تهيه و تدوين مطالعات طرح ­هاي جامع و تفصيلي مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • همكاري با واحدهاي ذي­ربط وزارتخانه به منظور تأمين اعتبار مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي و خدماتي در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري توسط بخش غيردولتي
 • برنامه ­ريزي در جهت ارائه خدمات مناسب به گردشگران توسط بخش غيردولتي با توجه به ماده (8) قانون ايجاد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی
 • بازديدهاي ميداني از مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • برگزاري جلسات مشترک با مديران کل استان و سرمايه‌گذاران جهت بهبود عملکرد در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • شرکت در جلسات، همايش‌ها و برنامه‌هاي برون وزارتی حسب دستور معاونت
 • اتخاذ تدابير لازم و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط در حوزه‌ سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري جهت جلوگيري از تداخل ضوابط قانوني و حوزه کاري ساير دستگاه­ ها
 • تعامل و هماهنگي با معاونين ستادي و ادارات کل استاني براي بهبود عملکرد دفتر
 • ايجاد بانک اطلاع‌رساني براي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستور‌العمل، ضوابط و استانداردهاي تدوين شده و انتشار آن از طريق چاپ، نشريات و نسخ الکترونيکي و محيط‌هاي اطلاع‌رساني مجازي براي استفاده متقاضيان، سرمايه‌گذاران و افراد صاحب‌نظر در مراحل تدوين و يا بازنگري روش‌ها و فرآيندها و پيش‌نويس قوانين و مقررات
 • تجزيه‌ و تحليل نتايج حاصل از نظارت بر فعاليت‌هاي مرتبط به پاسخگويي به نياز سرمايه‌گذاران و ارائه پيشنهاد و راهکار اجرايي براي تصميم‌گيري درباره‌ي آنها
 • پيگيري و ايجاد هماهنگي لازم براي مکانيزه کردن تمام فعاليت‌هاي مرتبط با دفتر
 • هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست براي تدوين دستور‌العمل اعمال ضوابط و استانداردها براي تأسيسات گردشگري توسط واحدهاي استاني حفاظت محيط زيست در زمينه ارزيابي زيست‌ محيطي
 • انجام ساير امور ذي­ربط در خصوص مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري و زيرساخت­ ها كه حسب مورد ارجاع مي شود

شرح وظايف گروه تأمين زيرساخت تأسيسات گردشگري

 • برنامه‌ريزي به منظور تدوين طرح‌هاي ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و با توجه به امکانات و نيازهاي هر يک از آنها
 • بررسي و اعلام موافقت اصولي با طرح‌هاي ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورهاي و روستاهاي هدف گردشگري
 • شناسايي منابع مالي براي تأمين اعتبارات مورد نياز زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري
 • تهيه پيشنهادهاي حمايتي براي طرح و تصويب در مجلس، دولت، شوراي عالي ميراث فرهنگي در جهت تأمين منابع براي زيرساخت‌ها و پيگيري آنها تا حصول نتيجه
 • پيگيري براي تأمين زيرساخت‌ها از طريق ساير دستگاه‌هاي دولتي از قبيل وزارت راه و شهرسازي، نيرو و شرکت ملي گاز ايران و . . .
 • برآورد پيش‌بيني ميزان منابع مورد نياز براي تأمين زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري براي ارائه و پيشنهاد در بودجه سالانه دولت
 • تهيه طرح جامع گردشگري قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • ارائه طرح‌هاي مناسب براي جلب مشارکت بخش غيردولتي در خصوص تأمين اعتبار و سرمايه مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري نظير واحدهاي پذيرايي و اقامتي، توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و واحدهاي تفريحي و ورزشي در مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري با همکاري واحدهاي ذيربط وزارتخانه
 • برنامه‌ريزي به منظور تهيه و تدوين طرح‌هاي مناسب براي ارائه خدمات مورد نياز در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • اعمال نظارت به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي فني تعيين شده در مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • ارائه گزارش مستمر از اجراي طرح‌هاي عمراني در مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • برنامه‌ريزي و نظارت به منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم براي تأمين اعتبار و بودجه و نيروي انساني مورد نياز واحد
 • پيگيري، هماهنگي و اقدام لازم براي تخصيص اعتبارات، تسهيلات و وجوه طرح ­ها و پروژه ­ها تا حسب مراحل پيشرفت کار
 • نظارت مستمر بر نحوه اجراي طرح ها و پروژه ها در انطباق با برنامه­ هاي زماني و بر اساس موازين، مقررات و قراردادها
 • گردآوري اطلاعات لازم و حصول اطلاع در خصوص طرح ها و پروژه ­هاي در دست اقدام
 • پيگيري عمليات و فعاليت‌هاي گسترده با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه احداث سرويس‌هاي بهداشتي بين‌راهي به فاصله در مسير جاده‌هاي اصلي کشور با همکاري شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
 • ايجاد هماهنگي، نظارت و هدايت و ارائه راهنمايي‌هاي لازم به کارکنان تحت‌نظر
 • کمک به ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري در مناطق کمتر توسعه يافته
 • جمع‌آوري اطلاعات مربوط به فعاليت تأمين منابع زيرساختي و نتايج آن
 • انجام ساير امور مربوطه که از سوي معاون سرمايه‌گذاري و تأمين منابع ارجاع مي‌شود

شرح وظايف گروه مطالعات، ظرفيت ­سنجي و کنترل طرح­ ها

 • مطالعه و بررسي ايجاد تأسيسات زيربنايي مورد نياز مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • بررسي طرح‌هاي ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي تهيه شده از سوي مراجع ذيربط براي اجرا در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • بررسي و مکانيابي، امکان‌سنجي، توجيه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تعيين اولويت طرح‌هاي پيشنهادي
 • بررسي محتوايي گزارشات مطالعات انجام شده جهت تهيه پيشنهاد اجرايي براي آن
 • ارائه طرح‌هاي مناسب براي جلب مشارکت بخش غيردولتي در خصوص تأمين اعتبار و سرمايه مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري در مناطق نمونه، قطب ­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري با همکاري واحدهاي ذيربط وزارتخانه
 • تهيه و تدوين طرح‌هاي مناسب براي ارائه خدمات مورد نياز گردشگران در مناطق نمونه، قطب­ ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري توسط بخش غيردولتي
 • مطالعه و بررسي ضوابط و استاندارد هاي فني و اجرائي مربوط به ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنائي گردشگري
 • بررسي و انجام مطالعات امکان­ سنجي، قطب ­ها و محورهاي گردشگري
 • مطالعه و تحليل وضعيت مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري به تفکيک استان جهت الگودهي و تصميم‌سازي
 • به روز کردن اطلاعات و قوانين مرتبط و تطبيق آن با ضوابط ساير دستگاه‌ها جهت تسريع در روند سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • بررسي و تعيين اولويت‌هاي مطالعاتي در بخش‌هاي مرتبط با مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • شرکت در کارگروه‌هاي استاني توسط کارشناسان دفتر مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • تعريف شاخص‌ها و معيارهاي لازم جهت تصويب مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري جديد
 • تجويز الگوها و مدل‌هاي مختلف جهت جذب سرمايه‌گذار در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • ارائه راهکارهاي مناسب به استان‌ها جهت جلب مشارکت و همکاري لازم بين مردم محلي و سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي در روستاهاي هدف گردشگري
 • ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني و بانک اطلاعاتي و محيط مجازي براي دسترسي متقاضيان به نتيجه و گزارشات مطالعات و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي گردشگري
 • ارائه راهکارهاي مناسب جهت جلب مشارکت مردم محلي از طريق تشکيل تعاوني و شرکت در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري در مناطق کمتر توسعه‌ يافته
 • تقسيم و توزيع کار بين کارشناسان تحت‌نظر
 • انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق

شرح وظايف گروه مناطق نمونه گردشگري

 • مطالعه و بررسي ضوابط و استانداردهاي فني و اجرايي مربوط به ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي گردشگري
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه گردشگري
 • اعمال نظارت به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي فني مصوب در طرح‌هاي در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگري تا پايان مرحله ساخت
 • بررسي و ارائه راهکارها و فنون و ضوابط مناسب ارزيابي پروژه‌هاي در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگري
 • بررسي و بازديد ميداني از فعاليت‌هاي اجرايي مورد عمل در مناطق نمونه گردشگري
 • اعمال نظارت‌هاي لازم به منظور تأمين زيرساخت‌هاي مناسب به گردشگران در مناطق نمونه گردشگري
 • به روز کردن اطلاعات و قوانين مربوط و تطبيق آن با ضوابط ساير دستگاه‌ها جهت تسريع در روند سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
 • دريافت مدارک لازم از ادارات کل استان جهت تصويب مناطق نمونه گردشگري جديد و ارائه آن براي طرح در جلسات هيئت محترم دولت
 • پيگيري لغو موافقتنامه تأسيس سرمايه‌گذاران مناطق نمونه گردشگري که به هر دليل قادر به انجام تعهدات خود نمي‌باشند
 • شرکت در کارگروه‌هاي استاني توسط کارشناسان دفتر
 • پيگيري و رفع موانع و مشکلات سرمايه‌گذاران مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري از طريق استان‌ها
 • انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق

فرایند صدور موافقت نامه تاسیس

احمد تجری

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری
شماره تماس : 66582015
شماره نمابر: 66582015

تماس با ما

شماره تماس : 14-66065712-021
شماره نمابر : 660655714-021
آدرس ایمیل :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت