شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات پرتال وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را به اطلاع می رساند:

 

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 17 خدمت اصلی و 63 زیرخدمت را ﺑﻪ کاربران اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن در ﻣﻨﻮ پرتال با عنوان "ﻣﯿﺰﺧﺪﻣﺖ" ﻗﺮار دارد.

 

ﻫﺪف

ﻫﺪف از ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺪارك ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ/ ﭘﺴﺖ/ دﻓﺘﺮﭘﯿﺸﺨﻮان/ ﺣﻀﻮري ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت درج ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ و زﻣﺎنﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻫزﯾﻨﻪ ﻫﺎ و پرداﺧﺖ ﻫﺎ

ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

دوره ﻋﻤﻠﮑﺮد

اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت