شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

نمایشگاه بین‌المللی مجازی صنایع‌دستی برگزار می‌شود

نمایشگاه بین‌المللی مجازی صنایع‌دستی برگزار می‌شود
بر اساس اعلامیه شورای جهانی صنایع‌دستی منطقه آسیا اقیانوسیه، نمایشگاه ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی (آنلاﯾﻦ) ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ» ﻣﻘﺮر اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۶ ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد. ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻣﺒﺎی و ﺟﯿﭙﻮر ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

به گزارش میراث آریا، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﻤﻪ‌ﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕا‌ه‌هاﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺁنلاﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺳﻮﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﻤﯽ ﻋﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ با عنوان اصلی «Online handicraft Expo»، یک ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁنلاﯾﻦ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ برای خرید مستقیم و بی‌واسطه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ایجاد می‌کند.

این نمایشگاه در چند گروه مختلف برگزار خواهد شد که عبارتند از:

 1. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﭼﺮﻣﯽ
 2. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ‌ﺍﯼ
 3. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﭘﺎﺭﭼﻪ‌ﺍﯼ
 4. ﺯﯾﻮﺭﺁﻻﺕ
 5. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﭼﻮﺑﯽ
 6. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﻓﻠﺰﯼ
 7. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﺎﻏﺬﯼ
 8. ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺩﺳﺖ‌ﺳﺎﺯ

نمایشگاه به هنرمندانی که در این رویداد شرکت می‌کنند خدمات زیر را ارائه می‌دهد:

 1. ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺁنلاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﻮﯾﺎ
 2. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ
 3. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﯾﺪ
 4. ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
 5. ﺁﮔﺎﻫﯽ‌ﺍﻓﺰﺍﯾﯽ
 6.  ﺩﺭﮎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
 7. ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ
 8. ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌گذﺍﺭﯼ

سایر خدمات قابل‌ارائه در این نمایشگاه عبارتند از:

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺠﺎﺯﯼ: ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵۰ ﻧﻤﺎﯾﺶ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻭﺭﮎ‌ﺷﺎﭖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ: ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻﺗﯿﻦ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﮏ‌ﻧﻔﺮﻩ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

ﻭﺑﯿﻨﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ: ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﮊﺍﻧﺲ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ.

ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁنلاﯾﻦ: ﺣﺪﻭﺩ ۶۰۰۰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۹۰ ﮐﺸﻮﺭ.

 

ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ، ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ

ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. برای دیدن محصولات به وبسایت این نمایشگاه مراجعه کنید.

 •  
امتیاز به خبر :

آرشیو اخبار

طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت