شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو
عنوان خدمت کلان عنوان زیر خدمت نحوه ارائه ارائه دهنده راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول توافقنامه خدمات تماس با پشتیبانی نظرسنجی
آموزش‌های تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (18082189000) حمایت از برگزاری دوره و کارگاه‌های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (18082189100) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA ارتباطات نظرسنجی
ارائه مدرک جامع دوره‌های تخصصی گردشگری (18082189101) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA ۰۲۱-۶۶۵۸۲۲۲۹ نظرسنجی
صدور / اصلاح / تمدید مجوز آموزشگاه‌های تخصصی گردشگری در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (18082189102) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA ۰۲۱-۶۶۵۸۲۲۲۸ نظرسنجی
برگزاری و صدورگواهی دوره‌های آموزشی تخصصی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (18082189106) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA ۰۲۱-۶۶۵۸۲۲۲۸ نظرسنجی
ارائه خدمات برگزاری رویدادهای تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17061373000) برگزاری رویدادهای ملی/ بین المللی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17061373104) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582233 نظرسنجی
صدور مجوز رویدادهای میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری داخل کشور (17061373106) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063460 نظرسنجی
صدور مجوز برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خارج از کشور (17061373107) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063354 نظرسنجی
ارائه مجوزهای خدمات مسافرتی و گردشگری (17061364000) صدور/ تمدید / اصلاح مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (17061364106) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582249 نظرسنجی
صدور / تمدید مجوز شرکت‌های حمل و نقل گردشگری (17061363103) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582012 نظرسنجی
مجوز فعالیت مجازی در حوزه گردشگری (17061364114) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582249 نظرسنجی
تایید گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (17061365105) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582249 نظرسنجی
صدور / تمدید/ اصلاح کارت راهنمای گشت (17061365106) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582033 نظرسنجی
صدور / تمدید / اصلاح گواهینامه حرفه‌ای گردشگری سلامت (17061365109) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582033 نظرسنجی
ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری (17061363000) صدور / تمدید / اصلاح پروانه بهره‌برداری از تاسیسات گردشگری (17061363100) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582251 نظرسنجی
صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری (17061378101) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582037 نظرسنجی
درجه بندی و صدور گواهینامه تاسیسات گردشگری (17062199100) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582251 نظرسنجی
صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تاسیسات گردشگری (17062199101) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582056 نظرسنجی
صدور مجوز فعالیت شرکت‌های طرح تطبیق تاسیسات گردشگری (17062199102) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582056 نظرسنجی
صدور مجوز ایجاد/اصلاح/ تکمیل تاسیسات گردشگری (17061378102) الکترونیکی معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582037 نظرسنجی
صدور/ تمدید/ اصلاح موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری (17061380100) حضوری معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66582037 نظرسنجی
ارائه خدمات حوزه صنایع دستی (13041374000) صدور / تمدیدمجوز تولید کارگاهی گروهی صنایع دستی (13041374100) الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063445 نظرسنجی
ارائه گواهی کیفیت کارگاه‌های تولیدات صنایع‌دستی (13041374102) نیمه الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063445 نظرسنجی
صدور مجوز تاسیس کارگاه گروهی صنایع‌دستی (13041374106) الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063445 نظرسنجی
صدور/ تمدید مجوز تولید کارگاهی انفرادی صنایع دستی (13041374107) الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063445 نظرسنجی
اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع‌دستی (13041374108) نیمه الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-66341558 نظرسنجی
صدور/تمدید کارت صنعتگری در حوزه صنایع دستی (13041374109) الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063445 نظرسنجی
صدور مجوز ایجاد/ اصلاح / تجهیز بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی (13041374110) الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063460 نظرسنجی
صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع‌دستی (13041374111) نیمه الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063460 نظرسنجی
صدور جواز تاسیس، پروانه فعالیت فروشگاه‌های صنایع‌دستی (13041374112) نیمه الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063460 نظرسنجی
صدور/ تمدید مجوز راه ‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی (13041374113) نیمه الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063460 نظرسنجی
ارائه خدمات موزه داری (17062182000) صدور / تمدید تاسیس موزه خصوصی یا دولتی (17062182101) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
ارائه خدمات کارشناسی درخصوص اموال فرهنگی، تاریخی دراختیار بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی (17062182102) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور مجوز نقل و انتقال اشیاء فرهنگی تاریخی (17062182103) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
حفظ و احیا و نگهداری موزه ها و اشیا تاریخی و فرهنگی (17062182104) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
نظارت بر ورود/خروج اشیاء فرهنگی و تاریخی موزه­های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17062182105) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
استرداد اشیاء فرهنگی – تاریخی به کشور (17062182106) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
خرید اموال منقول فرهنگی- تاریخی مجاز در دست مردم (17062182107) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
ارائه خدمات مجموعه داری (17021371000) صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه مجموعه‌داری (17021371100) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه‌داران (17021371103) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
اعطای تسهیلات و حمایت اعتباری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (13071377000) اعطای تسهیلات و یارانه به فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (13071377103) الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
اعطای اعتبارت زیر ساختی به تاسیسات گردشگری (13071377109) حضوری معاونت گردشگری راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
ارائه مجوزهای بهره‌برداری از ابنیه فرهنگی/ تاریخی (17062197000) صدور مجوز تغییر کاربری هم شان اثر تاریخی (17062197101) نیمه الکترونیکی معاونت میراث فرهنگی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور مجوز بهره‌برداری ابنیه تاریخی واگذاری شده (17062197103) نیمه الکترونیکی معاونت میراث فرهنگی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین المللی جمهوی اسلامی ایران در حوزه گردشگری (13072198000) انعقاد و اجرای تعهدات مشترک بین المللی جمهوی اسلامی ایران در حوزه گردشگری (13072198000) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
پاسخ به استعلامات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17022190000) پاسخ به استعلامات در خصوص حریم آثار فرهنگی / تاریخی / طبیعی (17022190100) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
پاسخ به استعلامات در خصوص اصالت مجوزهای صادره توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17062190103) نیمه الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17022187000) ارائه محتوا در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (17022187100) الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
حمایت از تولید محتوا در حوزه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی (17022187101) الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور / تمدید / اصلاح مجوز مراکز اطلاع رسانی در شهرهای توریستی (17022187102) الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
فروش بلیط اماکن فرهنگی/ تاریخی (17022187103) الکترونیکی معاونت میراث فرهنگی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
ارائه آمار میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17022187104) الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063423 نظرسنجی
حفظ و نگهداری رشته­‌های صنایع­دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده (17022187105) الکترونیکی معاونت صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063452 نظرسنجی
معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17022187106) الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
حمایت از تشکل‌های مردم نهاد در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17021379000) رتبه بندی مجامع و تشکل‌های مردم نهاد در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17021379100) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
آموزش و توانمندسازی تشکل‌های مردم نهاد در زمینه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17021379102) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور /تمدید/ اصلاح مجوز فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری (17021379103) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
راهبری حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی ملی و جهانی (17023056000) شناسایی و حفاظت پایگاه‌های میراث فرهنگی ملی و جهانی (17023056100) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور مجوز حفاظت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی (17023056101) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
ثبت / احیاء/ حفاظت میراث طبیعی، فرهنگی ناملموس و آثار منقول و غیرمنقول تاریخی در فهرست آثار ملی و جهانی (17023056102) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17062191000) رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (17062191000) الکترونیکی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور مجوز فعالیت در حوزه میراث فرهنگی (17063057000) صدور مجوز تاسیس آزمایشگاه و کارگاه حفاظت و مرمت آثار تاریخی (17063057100) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور مجوز فعالیت در زمینه باستان شناسی،مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی (17063057101) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز (17022180000) صدور/ تمدید/ اصلاح پروانه تجارت اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز (17022180000) حضوری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA 021-61063000 نظرسنجی
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت