شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مشارکت و واگذاری حق بهره برداری مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد/ کاخ ملت

 • نوع فراخوان: آگهی مناقصه
 • نوع معامله: عمومی یک مرحله اي
 • مهلت خرید اسناد: 1397/12/04
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1397/12/14
 • تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1398/03/14
 • تاریخ بازگشایی: 1397/12/21
 • روزنامه های درج آگهی:
 • برآورد اولیه: بر اساس اسناد پیوست
 • محل دریافت اسناد:
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 • توضیحات:
اسناد فراخوان sadabad kakh mellat
صورتجلسه
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت