شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مرمت و احیاء، نگهداری و حق‌ بهره‌برداری خانه تاریخی اخباری کاشان

 • نوع فراخوان: آگهی ارزیابی کیفی
 • نوع معامله: عمومی یک مرحله اي
 • مهلت خرید اسناد: 1398/04/09
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 1398/04/19
 • تاریخ اعتبار پیشنهاد: 1398/07/25
 • تاریخ بازگشایی: 1398/04/25
 • روزنامه های درج آگهی:
 • برآورد اولیه: بر اساس اسناد پیوست
 • محل دریافت اسناد:
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 • توضیحات:
اسناد فراخوان akhbarii
صورتجلسه
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت