شعار سال جهش تولید
شعار سال جهش تولید
جستجو

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

اجاره یک باب از اماکن واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد

 • نوع فراخوان: آگهی مزایده
 • نوع معامله: عمومی یک مرحله اي
 • مهلت خرید اسناد: 719/10/31
 • مهلت ارسال پیشنهاد: 0719/11/10
 • تاریخ اعتبار پیشنهاد: 0719/11/10
 • تاریخ بازگشایی: 0719/11/11
 • روزنامه های درج آگهی:
 • برآورد اولیه: بر اساس اسناد پیوست
 • محل دریافت اسناد:
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
 • توضیحات:
اسناد فراخوان
صورتجلسه
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت